Konkurs „Krasnoludki są na świecie” nawiązuje do twórczości M. Konopnickiej, patronki 2022 roku.

1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie, adres: Żyraków 77, 39-204 Żyraków.

2. Cele konkursu:

 • popularyzacja twórczości M. Konopnickiej,
 • rozbudzenie zainteresowania literaturą dziecięca,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania przestrzennych form,
 • upamiętnienie 180. rocznicy urodzin polskiej pisarki i poetki.

3.     Temat konkursu:

„Krasnoludki są na świecie” M. Konopnickiej.

4. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych w Gminie Żyraków.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • Kat. I – przedszkola 5-6 – latki,
 • Kat. II – kl. I – III.

5. Warunki uczestnictwa:

 • Praca ma przedstawiać bajkowego krasnoludka, skrzata, elfa, gnoma itp. w formie przestrzennej ( 3D ).
 • Wykonanie pracy konkursowej możliwe jest dowolną techniką i z dowolnych materiałów (np. forma maskotki).
 • Praca musi mieścić się w wymiarach min. 15cm max. 80cm i musi być wykonana samodzielnie.
 • Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jednego krasnala.
 • Uczestnik może bazować na twórczości Marii Konopnickiej lub zrealizować swój autorski pomysł.
 • Wykonane prace należy dostarczyć do GBP w Żyrakowie, do dnia 20.04.2022r.
 • Do pracy powinna zostać załączona metryczka uczestnika, która powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy, klasę (wiek), adres zamieszkania, nazwę szkoły, telefon kontaktowy oraz zgoda na przetwarzanie i publikacje danych osobowych (załącznik nr 1), zgoda na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2).

 Załączniki są dostępne także w bibliotekach.

6. Nagrody:

 • Oceny dostarczonych prac dokona niezależna komisja powołana przez Organizatora konkursu.
 • Dla laureatów I, II, III miejsca i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej  przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 7. Postanowienie końcowe:

 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
 • 2. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do 6 maja na stronie internetowej www.bibliotekazyrakow.pl 
 • 4. Nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie o możliwości odbioru nagród                w Tygodniu Bibliotek od 9 – 13 maja.
 • 5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w GBP w Żyrakowie.
 • 6. Uczestnik konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją konkursu.
 • 7. Uczestnictwo w konkursie, poprzez zgłoszenie pracy, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 • 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.